Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Colourful Creative Little Artista

1. De verkoper

De website www.ccla.be is eigendom van Belinda Van der Kelft
Rauwelkoven 48, 2440 Geel, België
0477902115
BTW-nummer BE 0 702.613.659
Ondernemingsnummer 702.613.659
www.ccla.be

2. Toepassing

Op alle bestellingen via www.ccla.be zijn onderstaande Algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunnen ten allen tijde en zonder voorafgaande mededeling gewijzigd worden.
Wanneer de klant zijn of haar online-bestelling bevestigt verklaart deze akkoord gegaan te zijn met deze Algemene Voorwaarden.

3. Beschrijvingen en menu’s op www.ccla.be

De verkoper levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de verkoper de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. De verkoper kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaan is uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De gerechten kunnen afwijken van het aangekondigd menu. De koper op onze website is hier van op de hoogte door zich akkoord te verklaren met de voorwaarden zoals hier beschreven.

4. Prijzen

De prijzen vermeld op www.ccla.be zijn in euro, inclusief BTW en exclusief transportkosten.
De verkoper behoudt zich het recht om prijzen ten alle tijden aan te passen of te corrigeren. De verkoper is niet verantwoordelijk voor prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer, zet- of drukfouten en kan deze corrigeren ook na een bestelling.

5. Bestelling / Inschrijving

Nadat de klant de inschrijving bevestigd en verstuurd heeft, ontvangt deze een automatisch gegenereerde e-mail met bevestiging van zijn inschrijving. De klant is verplicht de gegevens vermeld op deze inschrijving te controleren en de verkoper op de hoogte te brengen van eventuele fouten of gebreken.

6. Betaling

Betaling kan op één van de volgende manieren gebeuren:

•  via een online betaling d.m.v. bancontact by payconic

•  via een overschrijving op rekeningnummer BE15 0019 7403 0630 (bnpparibas) met vermelding van

7. Annulatie

Open kookworkshops:

De betaling voor de workshop gebeurt vooraf. Bij inschrijving voor een workshop ontvangt je onmiddellijk een mail voor ontvangst van je bestelling. Nadat je bestelling werd verwerkt, ontvang je een bevestigingsmail. Je inschrijving voor een workshop is definitief na betaling ervan. Geen mail ontvangen na je betaling? Kijk dan zeker je spamberichten eens na.

Enkele dagen voor de workshop stuur ik je nog een herinneringsmail met praktische informatie. Annulatie: Colourful Creative Little Artista behoudt zich het recht om de workshop te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen, overmacht of ziekte van de organisator. In dat geval wordt het betaalde bedrag teruggestort aan de deelnemers.

Bij annulatie door de ingeschreven deelnemer(s) aan een workshop is er geen terugbetaling mogelijk.

Gebeurd de annulatie tot ten laatste 14 dagen voor de workshop: kosteloos wijziging naar een andere datum.
In alle andere gevallen:

De inschrijving is echter niet naamgebonden – indien de ingeschreven deelnemer dit wenst, kan hij/zij kosteloos een andere betalende deelnemer zoeken om de vrijgekomen plaats opnieuw in te vullen.  In dit geval  ontvangt de ingeschreven deelnemer een bon met een geldigheid van 6 maanden voor deelname aan een andere workshop, afhankelijk van beschikbaarheid.  Cadeaubonnen voor een workshop zijn geldig tot de aangegeven datum. Je kan tot die datum je inschrijving regelen voor een workshop, volgens beschikbaarheid. Deze termijn is niet verlengbaar. Gehele of gedeeltelijke terugbetaling van een cadeaubon is niet mogelijk. Indien je een cadeaubon hebt met een hogere waarde dan het te betalen bedrag voor de gekozen workshop, kan je het resterende bedrag gebruiken voor een volgende workshop binnen de opgegeven termijn.

Workshops voor vrijgezellenfeestjes, teambuilding, vrienden-onder-onsjes:

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, ongeacht om welke reden en minder dan 30 dagen voor de datum van de geplande workshop, zal de klant 25% van het bedrag vermeld op de factuur, of indien nog geen factuur werd opgesteld, het bedrag vermeld op de offerte/e-mail met prijszetting verschuldigd zijn aan Colourful Creative Little Artista. In geval enkel een offerte werd opgemaakt, zal alsnog een factuur worden opgesteld.

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, ongeacht om welke reden en minder dan 15 dagen voor de datum van de geplande workshop, zal de klant 50% van het bedrag vermeld op de factuur, of indien nog geen factuur werd opgesteld, het bedrag vermeld op de offerte/e-mail met prijszetting verschuldigd zijn aan Colourful Creative Little Artista. In geval enkel een offerte werd opgemaakt, zal alsnog een factuur worden opgesteld.

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, ongeacht om welke reden en minder dan 7 dagen voor de datum van de geplande workshop, zal de klant 100% van het bedrag vermeld op de factuur, of indien nog geen factuur werd opgesteld, het bedrag vermeld op de offerte/e-mail met prijszetting verschuldigd zijn aan Colourful Creative Little Artista. In geval enkel een offerte werd opgemaakt, zal alsnog een factuur worden opgesteld.

8. Aansprakelijkheid

De site is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de gebruiker over de activiteiten van de verkoper. De verkoper stelt alles in het werk om er voor te zorgen dat de site op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. De verkoper heeft echter op ieder ogenblik het recht de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of wegens enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.
De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meer bepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aanzien. De verkoper draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade, zoals bijvoorbeeld verlies van inkomsten, cliënteel e.d.

Colourful Creative Little Artista  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen voor, tijdens of na het plaatsvinden van een workshop. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of incidenten die veroorzaakt worden door een ander deelnemer. Colourful Creative Little Artista beschikt over de nodige vergunningen en verzekeringen voor de uitoefening van haar activiteiten. Voedselallergieën en intoleranties dienen bij reservatie te worden gemeld. Hiermee zal in de mate van het mogelijke rekening mee gehouden worden tijdens de workshop. Colourful Creative Little Artista kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor incidenten ten gevolge van voedselallergie/intolerantie.

De aansprakelijkheid van de verkoper is in alle gevallen beperkt tot de werkelijk betaalde prijs

9. Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van de Verkoper, zowel de visuele elementen als de geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken of brevetten of meer algemeen door de wetgeving betreffende de intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom van de verkoper.
Elke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze site verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de verkoper.
Gebruikers, die over een eigen website beschikken op het internet en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link wil instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toelating vragen aan de verkoper. Elke hypertekst link die terugkoppelt naar de site van de verkoper door middel van de techniek van framing of in-line link wordt evenwel uitdrukkelijk verboden. In ieder geval moet elke link worden verwijderd op verzoek van de verkoper. Naast de website behoren ook alle ontwerpen van producten van de Verkoper tot zijn intellectuele eigendom. Zij mogen niet gereproduceerd, verspreid, verkocht, verdeeld, gepubliceerd, aangepast, vertaald of bewerkt worden zonder zijn toestemming.

10. Bescherming van de privacy

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de gebruiker ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervoor kan hij schriftelijk contact opnemen met de Verkoper.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de gebruiker te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de gebruiker worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks (vb. via gebruik van cookies, hetgeen korte datastrings zijn op de computer van de gebruiker van de site die de
Verkoper toelaat de inhoud en de lay-out van de site optimaal op de gebruiker ervan af te stemmen).

11. Dwingend recht

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor zover zij niet strijdig zijn met bepalingen van openbare orde en dwingend recht. Mocht één van de clausules nietig bevonden worden, zal dit niet de geldigheid van de rest van de overeenkomst aantasten. De nietige clausule zal zodanig uitgelegd worden dat zij in overeenstemming is met het dwingend recht..

12. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Ingeval van eventuele betwistingen is het Belgische recht van toepassing en zijn enkel de Rechtbanken van Turnhout bevoegd.